همگرایی سری فوریه

در شکل زیر مجموع های جزئی سری فوریه را ملاحظه می کنید. همانطور که مشخص است با افزایش تعداد جملات همگرایی بهتری بدست می آید:

 

 

تلاش کنید همین تابع را در نظر گرفته و سری فوریه آن را بنویسید و شکل مشابهی را در نرم افزار Matlab  تولید کنید.

/ 1 نظر / 161 بازدید

مرسی